лого Община Крушари

Информация

9410 Крушари, ул. „Девети септември” № 3 "А"

krushari@dobrich.net

посещения: 8 505

Свали

За Контакти

Забележителности Почивки в България

Описание:Община КрушариИСТОРИЯ

Крушари и околните села, оформящи южната половина от община Крушари, са привличали хората още от дълбока древност. Археологическите материали свидетелстват, че това място е обитавано от човека от най-стари времена. По-късно то е заселено от дошлите от източните степи номади, с които се свързват археологическите култури на раннния и късния бронз. Следи от присъствието на тези войнствени племена са находките от медни и бронзови ками и кинжали, а по-късно и остриетата от копия, брадви и ножове, намирани случайно в района на Крушари и околните села. Особено интензивен става животът през ранножелязната епоха, за което съдим по многобройните селища, могилни некрополи, крепости и укрепления. След опустошителните походи на дако-гетския владетел Буребиста, този район отново е заселен и процъфтяващ през времето на Римската империя, като за това свидетелстват многобройните поселения. Значими центрове по това време са били крепостите Залдапа (дн. Калето в землището на с. Добрин), Св. Кирил (дн. в землището на с. Капитан Димитрово), неустановената крепост в землището на с. Габер, неукрепения религиозен център край днешното с. Телериг и др., които са градски и културни средища с голямо влияние и значимост в днешните североизточни български земи

 

СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

Клубът по хокей на трева „Смирненски – 2010” – Крушари е един от най-младите клубове към БФХТ. Учреден е през 2009 г. от група ентусиасти с огромното желание за популяризиране на този спорт сред подрастващото поколение. Клубът е член на зона „Добруджа” и се представя с два отбора – деца до 12 години и момичета и момчета до 14 години. Ръководи се от Управителен съвет: Румяна Банкова – председател и членове Мима Жекова и Павлина Петкова.

Първото участие на клуба е през спортно-състезателната 2009/2010 година. Децата до 12 години завоюваха седмо място в XI-то ДПЗ в Главиница и тринадесето място в XI-то ДПО в КК Албена. Момичетата и момчетата до 14 години се представиха отлично за първопрохождащ отбор – шесто място в XI-то ДПЗ в град София и шесто място в X-то ДПО в КК Албена.

За финансовото обезпечаване клубът разчита на ръководството на община Крушари.

 

Здравеопазване

Детското и училищното здравеопазване е организирано на територията на всички детски градини и училища от община Крушари. Уредени и обзаведени са училищни здравни кабинети, обслужвани от две медицински сестри.

Медицинските услуги за населението се предоставят от четири регистрирани лекарски практики, които обслужват всички населени места в община Крушари.

            Стоматологични услуги се извършват от една практика в централното селище на общината.

            Спешна медицинска помощ се осигурява от екипи на службата от гр.Добрич.

            В община Крушари има една дрогерия разположена в административния център – с. Крушари.

 

Защитени територии, забележителности и биоразнообразие

 

В територията на Община Крушари и по-точно в землищата на селата с. Габер, с. Ефрейтор Бакалово, с. Зимница, с. Капитан Димитрово и с. Огняново попада част от Защитена територия Суха река, с обща площ от 2307.92 ха, обявена със Заповед № РД-538/12.07.2007г. на МОСВ

Каньонът на Суха река и околностите му са природна и археологическа забележителност, както за Добричка област, така и за цяла Южна Добруджа.

В древността Суха река е била най-големият източник на сладка вода във вътрешноконтинентална Добруджа и е била плавателна. В археологически план каньонът пази останки от древни култури и цивилизации. Суха река започва с три ръкава от Франгенското и Добруджанското плато. В недалечното минало тя е текла в посока север и се е вливала в езерото Олтина (днешна Румъния).

В българския участък на Суха река се срещат 132 вида птици – 98 от тях гнездят тук, а други са прелетни; 32 вида пернати са с неблагоприятен природозащитен статус в България и Европа.

Край Габер, Огняново и Капитан Димитрово има множество малки пещери. Картотекирани са 31 пещери на територията на община Крушари и всички се намират в землищата на селата по поречието на Суха река.

В близост до землището на с. Александрия на площ от 72 км. се намира природната забележителност Александрийска гора, обявена като такава със Заповед №656/13.09.1979 г. Представлява единственото естествено находище на издънкови липови насаждения в област Добрич.

На километър и половина от село Александрия се намира местността ТекетоСветилището, наречено „Текето”, придобива двойствен религиозен характер. До Руско-турската освободителна война то е чисто мюсюлманско светилище, посещавано и тачено от така наречените алиани, по-известни като къзълбаши. Името на местността идва от двуобредното светилище Мустафа Канаат – Св. Илия, почитано едновременно от мюсюлмани и християни. Наричано още Дървеното теке, преданието твърди, че тук са идвали на поклонение хора от цяла Добруджа и Лудогорието, за да молят светеца за прошка и благоденствие. Преданието твърди още, че тук е имало християнски манастир. Днес манастирът е възстановен до старото аязмо и местността е все така свещена.

Районът притежава уникални пещери, обявени за археологически паметници. Това са Скален манастир „Гяур евлери” (Невернишки жилища), Пещерна колония „Кара кая” (Черна скала) и Пещерна колония „Балабан кая” (Голяма скала). „Гяур евлери” е един от най-ранните скални манастири не само по българските земи, но и на територията на Европа.

На територията на община Крушари се намира най-големият укрепен античен център в земите на днешна Добруджа - Залдапа. Тя е родното място на Виталиан – предводител на известния бунт срещу император Анастасий, прераснал в 5-годишна гражданска война. Разположена е в м. Калето, между селата Абрит и Добрин. Обликът на укрепителната система свидетелства за късноримския й произход. Величествените мащаби на Залдапа (над 35 ха) и монументалният характер на разкритите градежи не оставят никакво съмнение, че тя трябва да се причисли към най-големите и значителни късноантични градски центрове в тази част на Балканския полуостров.

 

Училища

Към 2015 г. на територията на община Крушари функционират 4 училища, от които 3 основни и 1 СОУ.  Две от училищата са включени в списъка на средищните училища, а едно е защитено училище. Общо учениците са 405, в някой от училищата паралелките са слети и маломерни.

 Сградите на училищата са построени за целта и са общинска собственост.

Към 2015 г. са извършени основни ремонтни дейности в училищата в с. Крушари и с. Лозенец, извършена е и частична подмяна на обзавеждането.

Във всички училища са обзаведени компютърни кабинети.

 

Детски градини

Общинската мрежа от детски градини обхваща четири детски градини в селата Крушари, Коритен, Телериг и Лозенец.  Общият брой на децата, посещаващи занятия е 131. За децата от села, в които няма детски градини, е осигурен специализиран транспорт. Образователният процес е кадрово обезпечен. В градините работят педагози от общината и от областния център. Провежданите занятия, игри и развлечения са подсигурени с необходимата литература, помагала, дидактични средства и др.

Най-старата детска градина е открита през 1969г. в с.Лозенец. През 1971г. е открита градина и в  с.Коритен, а новите детските градини в селата Крушари  и Телериг  са открити  през 1976г.

Сградният фонд е публична общинска собственост. Всички градини разполагат с достатъчно и добре оборудвани занимални, спални, детски площадки, кухненски блокове. В сградите на градините ежегодно се влагат средства от общинския бюджет за текущи ремонти и поддръжка. В детските градини в селата Крушари и Телериг са изградени модерни парни инсталации, ползващи гориво от възобновяеми енергоизточници.

Съгласно общинското законодателство деца на 6 и 5-годишна възраст не заплащат месечна такса за посещения в ЦДГ.

Традиционно в детските градини се отбелязват различни календарни и народни празници, гостуват куклени театри. Децата са гости и на различни общински културни мероприятия.

Телефони за връзка :

ЦДГ – с.Крушари -05771/2266

ЦДГ – с.Лозенец – 05773/3211

ЦДГ – с.Телериг – 05772/2266

 

Читалища

НЧ „Йордан Драгнев – 1894”,  село Крушари

Адрес: с. Крушари, общ. Крушари, обл. Добрич

Телефон: 05771 / 23-24

Председател: Диана Иванова

Секретар: Петранка Янкова

 

Основни дейности:

-       Група за автентичен фолклор

-       Група за народно пеене

-       Група за стари градски песни

-       Детски танцов състав

-       Младежки танцов състав

-       Кръжок „Млад краевед”

 

 

НЧ  „Христо Ботев – 1940”,  село Коритен

Адрес:с. Коритен, общ. Крушари, обл. Добрич

Председател: Бехра Мехмед

Секретар: Стоян Стоянов

Основни дейности:

-       Група за автентичен фолклор

-       Мъжка група  за стари градски песни

-       Детско трио

 

 

НЧ „Стефан Караджа  – 1936”,  село Телериг

Адрес:с. Телериг, общ. Крушари, обл. Добрич

Председател: Айшегюл Юсейнова

Секретар: Галина Нейкова

Основни дейности:

           -    Певческа група

           -    Група за изворен фолклор

 

НЧ „Светлина – 1945”,  село Полковник Дяково

Адрес: с. Полковник Дяково, общ. Крушари, обл. Добрич

Председател: Мима Рачева

Секретар: Мария Янкова

Основни дейности:

         -  Женска група за  народни песни

 

НЧ „Втори юни -2004”,  село Александрия

Адрес: с. Александрия, общ. Крушари, обл. Добрич

Председател: Станко Иванов

Секретар: Донка Трифонова

Основни дейности:

      -    Група за автентичен фолклор

      -    Женско трио за изворен фолклор

 

НЧ „Асен Златаров - 1962”,  село Лозенец

Адрес:с. Лозенец, общ. Крушари, обл. Добрич

Председател:  Марийка Стоянова

Секретар:   Димитър Ковачев

Основни дейности:

       -    Група за народно пеене

      -   Кръжоци

 

НЧ „Кирил и Методий - 1941”,  село Ефрейтор Бакалово

Адрес: с. Ефрейтор Бакалово, общ. Крушари, с. Крушари

Председател:    Айше Салим

Секретар:    Атидже Салим

 

 

Споделете:

Подобни фирми